දේශීය වෙරළු

රස ගුණ පිරි වෙරළු... කුඩා පළතුරක් වුවත් ඉතාම ගුනදායී වන අතර සාමාන්‍යයෙන් වෙරළු ශාකයක් වසරකට දෙවරක් ඵල දරණ නමුත් සමහර ශාකවල වසර පුරාම...

Continue reading

Wood Apple / දිවුල්

දිවුල් කියන්නේ හොඳ පලතුරක් ඒවගේම දිවුල් කොල කැද ඉතාම රසවත් ගුණයෙන් පිරිපුන් ආහාරයක්. ඒ වගේම උණුසුම් කාලයට පරිසරය ශීත කරන වෘක්ෂයක්...

Continue reading